HomeOdborné semináre

BOZP a ochrana osobných údajov

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov Slovak Association of Small Enterprises Drieňová 37, 821 02 Bratislava, +421 908 219

ZÁKONNÍK PRÁCE 2015+ Daňové a odvodové tipy 2015
Novela zákona o DPH od 01.01. 2017 a vybrané prípady v praktických príkladoch
Stretnutie s podnikateľmi a primátorom Nitry J. Dvončom

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov
Slovak Association of Small Enterprises
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, +421 908 219 568
samp@admin.samp-msp.sk; www.samp-msp.sk

Vás pozýva na seminár

BOZP a ochrana osobných údajov
dňa 28. februára 2017 (utorok) o 9:00 hod.

Lektor: Ing. Miloš Kment  / Ing. Miroslav Majtáz

Miesto konania: Drieňová 37, Bratislava – Ružinov, reštaurácia Planetka

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 40,- EUR
Po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra

Program seminára:

BOZP

 •  Základná dokumentácia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre právnické osoby ako aj podnikajúce fyzické osoby (ktoré zamestnávajú zamestnancov) v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 • Základná dokumentácia v oblasti pracovnej zdravotnej služby pre právnické osoby ako aj podnikajúce fyzické osoby (ktoré zamestnávajú zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie) v zmysle Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Základná dokumentácia v oblasti ochrany pred požiarmi pre právnické osoby ako aj podnikajúce fyzické osoby v zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

 Ochrana osobných údajov 

 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – ÚVOD DO PROBLEMATIKY
 • PLATNÁ PRÁVNA ÚPRAVA V PROBLEMATIKE
 • VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV
 • PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT A  SMERNICE
 • AUDIT INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
 • OCHRANA PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
 • OSOBNÉ ÚDAJE ICH ZÍSKAVANIE SPRACOVANIE A LIKVIDÁCIA
 • OSOBITNÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH ZÍSKAVANIE
 • ZODPOVEDNÁ OSOBA A OPRÁVNENÉ OSOBY
 • REGISTRÁCIA A EVIDENCIA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
 • CEZHRANIČNÝ TOK OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • PRAKTICKÝ POSTUP PRI PLNENÍ ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 • APLIKÁCIA USTANOVENÍ ZÁK. č.122/2013 Z.z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V PLATNOM ZNENÍ V PRAXI

DISKUSIA

Kontakt: 02/4342 2425, 0908 219 568, e-mail: samp@admin.samp-msp.sk

Poplatok zahŕňa občerstvenie a školiaci materiál.

záväzná-prihláška