Orgány

 

vsirotka

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

Prezident Slovenskej asociácie malých podnikov

Je členom Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave a Vedeckej rady Ústavu manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Založil a doteraz aktívne pôsobí v Slovenskom cechu informatiky, účtovníctva a manažmentu a vo funkcii prezidenta Slovenskej asociácie malých podnikov.

Absolvoval Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave a Vedeckú ašpirantúru na Ekonomickej Univerzite v Bratislave.

Pracoval ako hlavný projektant Ústavu systémového inžinierstva priemyslu na Slovensku a riešiteľ integrovaného informačného a riadiaceho systému priemyselného podniku.           Ako vedúci útvaru rozvoja systému riadenia a VT Naftového a plynárenského priemyslu sa podieľal na riešení riadiaceho systému koncernu a automatizácie plynárenskej sústavy.

V súčasnosti podniká a je riaditeľom spoločnosti Actoris System, poradenského podnikateľského strediska PHARE so zameraním na ekonomiku, dane, živnostenské podnikanie a manažment malých a stredných firiem.

V r. 2000 -2002 bol vedúcim tímu domácich expertov daňovej reformy a je autorom koncepcie rovnej dane v SR.

Členstvo v profesijných organizáciách

 • Prezident Slovenskej asociácie malých podnikov a predseda Slovenského  cechu informatiky, účtovníctva a manažmentu.
 • Vedúci a realizátor projektu International Labor Office Geneva v SR (1990 – 1994): “Zo zamestnania do podnikania”, “Práca a podnikanie žien“, “Rodinné podnikanie” .
 • Autor peňažného denníka a metodiky jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov
 • Realizátor Projektu PHARE „Národný program vzdelávania MSP“.
 • Realizátor Projektu PHARE – Palmif, “Inkubátor”, Podnikateľské   poradenské stredisko.
 • Dlhodobá spolupráca s Úradmi práce v SR pri rekvalifikačných projektoch – akreditácia Ministerstva školstva SR na 15 predmetov.
 • Vedúci riešiteľského tímu SR v projekte Phare “Technická   Asistencia, Štátna politika podpory MSP v SR a zjednodušenie súčasného spôsobu platieb dane z príjmu, zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia“.
 • Autor „Rovnej dane“.
 • Autor systému Živnostenské licencie“.
 • Realizátor projektu Phare SR“Spin-off”, napojenie MSP na veľké investujúce korporácie).
 • Realizátor vzdelávacej časti v oblasti IKT zručnosti v projekte „Skarabeus“ z  ESF, realizovaný Trnavským samosprávnym krajom pre učiteľov, jazykárov stredných škôl TSK.
 • Realizátor projektu z grandu MDPT SR, IT praktikum „práca s PC“.
 • Externé prednášanie na Ekonomickej univerzite Bratislava, Obchodná fakulta a Fakulta manažmentu.
 • Prednášky v Centre ďalšieho vzdelávania EU.
 • Projektový manažér a lektor Slovenskej asociácie malých podnikov v projekte ESF „Zavedenie certifikácie pre rovnosť príležitostí a podporu vzdelávania“.
 • Projektový manažér Slovenskej asociácie malých podnikov v projekte „Otvorená   škola“.
 • Člen odbornej skupiny pre daňovú problematiku pri MF SR.
 • Člen metodického orgánu predreferendovej kampane o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie.
 • Člen Rady vlády SR pre Malé a stredné podnikanie (1998-2000).
 • Člen dozornej rady NARMSP SR.
 • Člen Mestského zastupiteľstva Bratislava (1990 – 1994), Predseda podnikateľskej   komisie.
 • Člen Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Ružinov (1990 – 2002), člen finančnej komisie.
 • Člen prípravného výboru pre daňové zákony na MF SR (u št. taj. Podstránskeho).
 • Člen výboru pre vstup SR do EÚ ( u podpredsedu Vlády SR, p.Czáky).
 • Člen odbornej skupiny pre daňovú problematiku pri MF SR.
 • Autor publikácie zavedenia € u MSP 2008.

 Publikačná činnosť:  

 • Autor profesijných publikácií (17 brožúr) pre MSP, Actoris System, Bratislava, 1994 Autor metodiky jednoduchého účtovníctva a peňažného denníka, Actoris System, Bratislava, 1994.
 • Autor publikácie “Skúste podnikať”, NADSME, Bratislava.
 • Autor metodickej príručky pre       Spin-Off Program”, Bratislava, NADSME SR.
 • „Technická asistencia pre Štátnu politiku podpory malého a stredného podnikania v Slovenskej republike na obdobie 2002 – 2005 a zjednodušenie súčasného spôsobu platieb dane z príjmu, zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia.
 • Štátna politika podpory MSP v SR na obdobie 2002 – 2005, NADSME, Bratislava.
 • Spoluautor (Fetisová, Vlachynský, Sirotka) „Financie malých a stredných podnikov“.
 • Autor metodickej príručky pre školenie odborne spôsobilých osôb pre verejné   obstarávanie, Bratislava.
 • Autor metodickej príručky pre MSP pre prechod na Euro menu 2008.
 • „Štart k podnikateľskej činnosti“, Živnostenské podnikanie“, „Štart k podnikateľskej činnosti“, Štartovací kapitál“, Základy ekonomiky, účtovníctva a daní“, „Personalistika a riadenie malej firmy“, Manažment a marketing malej firmy“
 • Viaceré odborné články v masmédiách.

 

Orgány asociácie

 1. Snem delegátov SAMP
 2. Prezídium SAMP
 3. Dozorná rada SAMP

 

Prezídium  SAMP 2015  Dozorná rada     2015
Ing. Andrišin Peter

Baranovičová Zuzana

Bc.DanajovičováKatarína

Darášová Eva

Ing. Drozdová Eva

Ing. Hruška Milan

Ing. Lovíšek František

Ing.Ostrihoňová Mirka

Ing. Vašicová Viera

Ing. Sirotka Dušan

 

 

 

Zuzana Červenková predsedníčka

Ladislav Melčický

Jana Hozzánová