O nás

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV A ŽIVNOSTNÍKOV (SAMP) je organizácia zastupujúca malých podnikateľov. Jej vznik bol iniciovaný Európskou chartou malých podnikov. Svoju činnosť orientuje na priestor malých a stredných podnikateľov, s ťažiskom na živnostníkov, samostatne zárobkovo činné osoby, podniky do 50 zamestnancov a rodinné podniky.

Asociácia je registrovaná Ministerstvom vnútra SR 7.6.2002 a je právnickou osobou podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

ČINNOSTI SAMP

  1. Napomáhame a presadzujeme uplatnenie Európskej charty malých podnikov v podnikateľskom prostredí SR, úzko spolupracujeme s orgánmi EÚ v tejto oblasti a úzko spolupracujeme so štátnymi orgánmi i neštátnymi inštitúciami SR.
  2. Napomáhame presadzovať spoločné oprávnené záujmy podnikateľov, poskytujeme účinnú pomoc svojím členom pri ich podnikateľskej činnosti, pri ich úsilí o vysokú prosperitu, pri rozvoji ich kvalifikácie a rekvalifikácie ich pracovníkov.
  3. Napomáhame vytvoreniu vhodného priestoru pre podnikanie obhajovaním oprávnených záujmov svojich členov – podnikateľov.

HLAVNÉ FORMY PÔSOBNOSTI ASOCIÁCIE

  1. Zastupujeme členov voči ostatným subjektom hospodárskeho a spoločenského života na Slovensku, medzinárodným organizáciám a ďalším subjektom v zahraničí.
  2. Vytvárame optimálne podmienky na šírenie informácií pre svojich členov, zovšeobecňujeme skúsenosti a poznatky z podnikateľskej činnosti a zo systémov riadenia firiem.
  3. Vypracovávame metodické návody a odporúčania.
  4. Usporadúvame kurzy, semináre, exkurzie, stáže a výstavy.
  5. Predkladáme návrhy a pripomienky na riešenie oprávnených záujmov členov štátnym a miestnym orgánom.
  6. Zabezpečujeme pripomienkové konanie k návrhom legislatívnych noriem, najmä z pohľadu MSP.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SAMP

PREZIDENT

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

PROFIL

PREZÍDIUM SAMP

Zuzana Baranovičová

PROFIL

Ing. Eva Drozdová

PROFIL

Ing. Milan Hruška

PROFIL

Ing. Vendelín Íro

PROFIL

Ing. Ivan Krechňák

PROFIL

Ing. Miroslav Majtáz

PROFIL

Ing. Dušan Sirotka

PROFIL

Ing. Viera Vašicová

PROFIL

Ing. Otília Sandtnerová

PROFIL

ROZŠÍRENÉ PREZÍDIUM

Ing. Miloslav Dekánek

PROFIL

Doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt.

PROFIL

Mgr. Michal Kráľ, MBA

PROFIL

DOZORNÁ RADA

Zuzana Červenková

PROFIL

Jana Hozzánová

PROFIL

Ladislav Melčický

PROFIL

ZBOR EXPERTOV

Eva Darášová
expertka SCIÚM

PROFIL

Ing. Zdeněk Národa
EXPERT SAMP

PROFIL

Oľga Vizváryová
EXPERTKA SCIÚM

PROFIL

ZASTÚPENIE SAMP V INŠTITÚCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY

V uplynulom období sme získali významné zastúpenia našich členov v poradných a riadiacich orgánoch štátnej a verejnej správy, v poradných  orgánoch Národnej rady SR a významných škôl. Na výrazné zastúpenie našich delegátov mal zaiste vplyv aj zvyšujúci sa vplyv, preukázaná odbornosť a systematická práca SAMP očas celých uplynulých rokov, čo kladne hodnotili aj viaceré uvedené inštitúcie.

ZASTÚPENIE SAMP
V PORADNÝCH ORGÁNOCH ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Rada vlády SR pre podporu exportu a investície u predsedu vlády SR

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

Rada vlády SR pre podporu exportu a investície na MZVaEZ SR 

Ing. Michal Kráľ

Rada vlády SR pre podporu exportu a investície na MH SR

Ing. Vendelín Iro

Pracovná skupina pre podnikateľské prostredie MH SR

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

Pracovná skupina MPSVaR SR pre otázky BOZP

Ing. Miroslav Majtáz

Konzultačná rada prezidenta Finančnej správy SR   

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

Pracovná skupina MŠMŠ

Doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt.

Politika súdržnosti u podpredsedu vlády SR pre informatiku

Ing. Miloslav Dekánek

ZASTÚPENIE SAMP
V PORADNÝCH ORGÁNOCH RADY SR

Pracovná skupina výboru NR SR pre hospodárske záležitosti pre energetiku

Ing. Ivan Krechňák

Pracovná skupina výboru NR SR pre hospodárske záležitosti pre podnikateľské prostredie

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

Pracovná skupina európskej komisie „Taxes on single market“

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

 

ZASTÚPENIE V AKADEMICKOM PROSREDÍ

Vedecká rada Ekonomickej univerzity Bratislava

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.