Kategória Pripomienkovanie

Pripomienky k zákonu o podpore MSP

 Pripomienky
Návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z.

Základné informácie materiálu
Typ materiálu: zákon
Legislatívna oblasť: Iné právo
Dátum vytvorenia: 2. 9. 2015
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie

Rezortné číslo: 23842/2015-1000-41725
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Zodpovedný pred...

Čítať viac...

Hlasujte a podporte 10+10 návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP a živnostníkov

logo-samp-male

Slovenská asociácia malých podnikov
Slovak Association of Small Enterprises
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, t: 02/43422425, 0918 655 134
samp@samp-msp.sk; www.samp-msp.sk;

10 návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP a živnostníkov

Materiál vznikol na základe prieskumu a podnetov širokej podnikateľskej verejnosti, realizovaný SAMP dňoch 11.6 až 19.8.2014.

I. Zníženie administratívnej záťaže

1. Zaviesť systém „Živnostenských licencií“.
2. Sústrediť platenie daní a odvodov do jedného miesta v jednom termíne.
3...

Čítať viac...

Stretnutie na Ministerstve Financií

logo-samp-male
20.2.2014 sa naši zástupcovia stretli na MF SR na rokovaní s pracovníkmi odboru nepriamych daní. Delegáciu SAMP ktorú viedol prezident SAMP, Ing. Vladimír Sirotka, CSc., tvorili členovia prezídia SAMP, Ing. Viera Vašicová, Ing. Katarína Marynčáková, Eva Darášová, a Ing. Stanislav Vašica.

Na rokovaní sme predložili súbor praktických pripomienok ku Kontrolnému výkazu DPH a  poznatkov z fungovania portálu FS s e- komunikáciou pri podaní kontrolného výkazu k DPH a komunikácie pri daňových priznaniach k dani z príjmu fyzických a právnických osôb...

Čítať viac...

Dotazník k podnikateľskému prostrediu – vyhodnotenie

Dotazník k podnikateľskému prostrediu – vyhodnotenie

Prieskum hodnotenia opatrení Európskej charty pre malé podniky zo strany malých podnikov.

V Lisabone sme stanovili pre Európsku úniu cieľ, aby sa stala najkonkurenčnejšou a najdynamickejšou ekonomikou na svete založenou na vedomostiach, ktorá je schopná zabezpečiť udržateľný hospodársky rast, viac a lepších pracovných miest a väčšiu sociálnu súdržnosť.
Malé podniky treba považovať za hlavnú hnaciu silu inovácie, zamestnanosti, ako aj sociálnej a regionálnej integrácie v Európe.
Preto je potrebné pr...

Čítať viac...

Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP

logo-samp-male
Slovenská asociácia malých podnikov
Slovak association of small enterprises
Drieňová 37, 821 02 BratislavaTel.: 02/43422425, fax: 02/43330925,
Mo: 0918655134, www.samp-msp.sk; samp@samp-msp.sk;

Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov
na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP

(11. Snem SAMP 3.5.2012)

Návrh tém na riešenie v spolupráci s vládou SR na roky 2012 – 2016

Opatrenia boli prerokované prezídiom SAMP a zástupcami členskej základne a spolupracujúcimi organizáciami 5.4.2012 a snemom SAMP 3.5...

Čítať viac...

Zverejňujeme námety, ktoré sme poslali v rámci pripomienok k návrhu Partnerskej dohody

logo-samp-male

Slovenská asociácia malých podnikov
Slovak association of small enterprises
Drieňova 37, 821 02 Bratislava, Tel: 02/43422425, 0918 655 134
e-mail: samp@samp-msp.sk, www.samp-msp.sk;

Námety k Partnerskej dohode.

Materiál je analyticky veľmi dobre spracovaný. Z pohľadu problematiky Malého a stredného podnikania (MSP) považujeme za potrebné v dokumente a návrhoch na riešenie akcentovať:
Východzí postulát:
MSP je nosným sektorom v zamestnanosti. Až 98 – 99 % podnikateľského sektoru tvoria MSP. Podieľajú sa cca 40 – timi % na HDP a cca 70 % – tami na zamestnanosti...

Čítať viac...