Category Archives: Fórum

Ak má Vaša spoločnosť viac ako 50 zamestnancov …

… od 1.1.2015 sa Vás týka zákon č. 307 / 2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Od 1.7.2015 ste podľa § 11 a 12 zákona povinní: · zriadiť interný systém vybavovania podnetov a oznámení · určiť zodpovednú osobu a/ alebo útvar na prijímanie, evidenciu a prešetrovanie podnetov a oznámení, ktorá je […čitajte viac…]

Diskusia s podnikateľmi 10.03.2015

Dovoľte, aby sme Vás v mene podpredsedu NR SR Jána Figeľa, predsedu výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Jána Hudackého a prezidenta Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov Vladimíra Sirotku pozvali na Diskusiu na tému Nezaplatili mi faktúru spojenú s výmenou skúseností a podnetov predstaviteľov z politického a podnikateľského prostredia, ktorá sa uskutoční v utorok […čitajte viac…]

Vyjadrenie členov SAMP pre HN

Pre HN: pán Vladimír Turanský. K poznatkom a postrehoch z účtovníckej praxe o dani z motorových vozidiel som oslovil aj minianketou naše účtovníčky v Asociácii, ktoré reagovali konkrétnymi poznatkami a námetmi: otázky: 1. predpokladáte nejaké problémy, alebo sú nejaké nejasnosti okolo vypĺňania daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2014? Odp.: Nakoľko v […čitajte viac…]

Niekoľko dôležitých čísel pre rok 2015 (v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi)

Viac informácií Vám radi doplníme alebo poskytneme náš názor „ako nato“, ak nás skontaktujete na 0907 735 697 alebo peter.andrisin@dozen.sk Pre správny výpočet daní sú účtovníci povinní zostaviť účtovnú závierku. Mnohé súčasti závierky však robia iba raz ročne, pričom na niektoré zabúdajú (alebo nevedia, že ich robiť treba). Nasledujúce tipy manažérom pomôžu skontrolovať správnosť a […čitajte viac…]

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba V zmysle novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zamestnávateľ o. i. aj novú povinnosť zriadiť pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu, ktorej úlohou je poskytovať zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri […čitajte viac…]

Memorandum

Ing. Vladimír Sirotka, CSc. prezident                               Memorandum Prieskum stavu podnikateľského prostredia a návrhy na jeho zlepšenie Dolu podpísané organizácie prerokovali výsledky prieskumu stavu podnikateľského prostredia a postavenie najmä malého a stredného podnikania a živnostníkov v hospodárskom priestore Slovenska. Vo výsledkoch prieskumu rezonovalo viacero otázok, ktoré respondenti považovali za prekážky v podnikateľskom prostredí, u ktorých […čitajte viac…]