Kategória Fórum

Diskusia s podnikateľmi 10.03.2015

Pozvánka

Dovoľte, aby sme Vás v mene podpredsedu NR SR Jána Figeľa, predsedu výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Jána Hudackého a prezidenta Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov Vladimíra Sirotku pozvali na Diskusiu na tému Nezaplatili mi faktúru spojenú s výmenou skúseností a podnetov predstaviteľov z politického a podnikateľského prostredia, ktorá sa uskutoční v utorok dňa 10. marca 2015 o 14:00 v Kinosále NR SR...

Čítať viac...

Vyjadrenie členov SAMP pre HN

Pre HN: pán Vladimír Turanský.

K poznatkom a postrehoch z účtovníckej praxe o dani z motorových vozidiel som oslovil aj minianketou naše účtovníčky v Asociácii, ktoré reagovali konkrétnymi poznatkami a námetmi:

otázky:
1. predpokladáte nejaké problémy, alebo sú nejaké nejasnosti okolo vypĺňania daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2014?

Odp.: Nakoľko v tejto dani nenastali v roku 2014 žiadne zmeny oproti roku 2013 nemáme s ňou problém, čo sa týka účtovania...

Čítať viac...

Niekoľko dôležitých čísel pre rok 2015 (v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi)

Viac informácií Vám radi doplníme alebo poskytneme náš názor „ako nato“, ak nás skontaktujete na 0907 735 697 alebo peter.andrisin@dozen.sk

Tabuľka 2015

Pre správny výpočet daní sú účtovníci povinní zostaviť účtovnú závierku. Mnohé súčasti závierky však robia iba raz ročne, pričom na niektoré zabúdajú (alebo nevedia, že ich robiť treba). Nasledujúce tipy manažérom pomôžu skontrolovať správnosť a úplnosť účtovnej závierky, účtovníkom pripomenú čo zabudli.

Uvedené tipy sú nami najčastejšie zistené nedostatky.

· Inventúra pokladne. V zmysle usta...

Čítať viac...

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba
V zmysle novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zamestnávateľ o. i. aj novú povinnosť zriadiť pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu, ktorej úlohou je poskytovať zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu. Zdravotný dohľad tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci...

Čítať viac...

Memorandum

logo-samp-male
Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

prezident

                            Memorandum

Prieskum stavu podnikateľského prostredia a návrhy na jeho zlepšenie
Dolu podpísané organizácie prerokovali výsledky prieskumu stavu podnikateľského prostredia a postavenie najmä malého a stredného podnikania a živnostníkov v hospodárskom priestore Slovenska.

Vo výsledkoch prieskumu rezonovalo viacero otázok, ktoré respondenti považovali za prekážky v podnikateľskom prostredí, u ktorých sa javí naliehavá potreba ich riešenia, najmä 10 uvedených problémov.

Čítať viac...

Prieskum realizovaný SAMP v čase od 11.06 až 5.08.2014

logo-samp-male
10 oblasti z pohľadu negatívneho dopadu na podnikateľské prostredie, najmä MSP a živnostníkov.

Prieskum realizovaný SAMP v čase od 11.06 až 5.08.2014
1. Diskriminácia dôchodcov, študentov a žien na materskej dovolenke pri
uznávaní odpočítateľnej položky k dani z príjmu a odvodových povinnosti.
Zaviedli sa povinnosti odvodov do SP a ZP u pracujúcich študentov a dôchodcov, pričom nepracujúci sú poistencami štátu, podnikajúci dôchodca nemá nárok na nezdanené minimum ako iný podnikateľ.

2. Zvýšenie ceny práce pri závislej činnosti.
Zvyšovanie odvodov sp...

Čítať viac...