Kategória Fórum

SITA- Malým podnikom by pomohlo rodinné zdaňovanie

http://www.podnikam.webnoviny.sk/dane-odvody/aktuality/malym-podnikom-pomohlo-rodinne-zdanovanie/38854

Čítať viac...

Snem SAMP 26.5.2015

logo-samp-male                                              Slovenská asociácia malých podnikov

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.
           prezident

Bratislava, 05.05.2015

 Snem SAMP 2015 – pozvanie
Vážené dámy, vážení páni, vážení kolegovia,

Slovenská asociácia malých podnikov sa trvale aktívne angažuje v procese formovania podnikateľského prostredia na Slovensku s cieľom jeho zlepšenia. Hodnoteniu tohto procesu a úlohám v ďalšej činnosti sa bude venovať aj 14-ty  Snem našej organizácie, 26.05.2015

v Dome podnikateľov, Drieňová 37, Bratis...

Čítať viac...

Ako podporovať rodinu v 21. storočí

Dňa 13.mája 2015 sa konala konferencia,” Ako podporovať rodinu v 21 storočí.” pod záštitou podpredsedníčky Národnej rady SR Eriky Jurinovej.

Za SAMP sa na konferencií zúčastnili  Ing. Eva Drozdová ,Ing. Peter Andrišin a Ing. Vladimír Sirotka , ktorý predniesol príspevok na tému “Rodinné podnikanie, zamestnanie a dane.” Príspevok obsahoval:

– Koncepčný návrh zavedenia nového systému rodinného zdaňovania, kde by rodina bola subjektom daňového práva ako “Rodinný podnik“...

Čítať viac...

Reštrukturalizácia -návrhy

Scan04232015_100748 Scan04232015_101030

 

 

 

 

 

 

 

Rokovanie k reštrukturalizácii 1 Rokovanie k Reštrukturalizácii 2

Čítať viac...

VEĽTRH PRÁCE – JOB EXPO 2015

mms_20150518mms_20150518_8mms_20150518_4mms_20150518_5mms_20150518_3JOB EXPO 2015

Čítať viac...

Ak má Vaša spoločnosť viac ako 50 zamestnancov …

… od 1.1.2015 sa Vás týka zákon č. 307 / 2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Od 1.7.2015 ste podľa § 11 a 12 zákona povinní:

· zriadiť interný systém vybavovania podnetov a oznámení

· určiť zodpovednú osobu a/ alebo útvar na prijímanie, evidenciu a prešetrovanie podnetov a oznámení, ktorá je priamo podriadený štatutárnemu orgánu

(táto osoba sa dá nahradiť externou nezávislou osobou)

· vydať vnútorný predpis, v ktorom určíte podrobnosti o

o obsahu oznámenia (koho sa týka, odôvodnenie podania oznámeni...

Čítať viac...