Kategória Aktuality

Rokovanie NR SR

21.9.2016 rokovanie v NR SR na klube SNS.

Z iniciatívy predsedu NR SR sa Ing. Vladimír Sirotka, CSc.  za SAMP zúčastnil rokovania v NR SR na klube SNS o aktuálnych legislatívnych zmenách zákonov. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia SŽK.

SAMP konzultovala pripravované návrhy zmien na Ministerstve zdravotníctva SR, MPSVaR SR,  MF SR a MK SR. Všetky rezorty vyjadrili ochotu prerokovať naše pripomienky. Náš proces pripomienkovania zhodnotili kladne na poslaneckom klube SNS a Predseda NR SR a SNS následne viacero našich návrhov a pripomienok predložili do koaličnej rady...

Čítať viac...

Konzultácie na MF SR

24.8.2016 rokovanie na MF SR k legislatíve

Zúčastnili sme sa konzultácií o paušálnych výdavkoch na MF SR . Našu organizáciu zastupovali
Ing. Vladimír Sirotka,CSc, a Bc. Katarína Danajovičová. Predniesli sme naše návrhy legislatívnych zmien a to hlavne :

1. Navrhli sme zrušiť daňové licencie Právnických osôb
2. Paušálne výdavky (PV) : limit na uplatnenie PV rozšíriť zo stávajúcich 40% na 60 % a uplatniť do sumy príjmov 49 790,- € ročne. PV rozšíriť aj na prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku. Zvýšiť min. sumu 5040 € ročne na 30 000,- €.
...

Čítať viac...

Konzultácie na MPSVaR

23.8.2016 rokovanie na MPSVaR k legislatíve

prebehli konzultácie   k návrhu Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020 a programu jej realizácie, na ktorých sa zúčastnili a k danému návrhu vzniesli naše pripomienky:

Ing. Vladimír Sirotka CSc, Ing. Peter Andrišin  a Bc. Katarína Danajovičová

Navrhli sme:

  1. Pre SZČO možnosť dobrovoľného úrazového poistenia
  2. Neodporučili sme diferencovať podmienky BOZP podľa veku ( “definícia staršieho zamestnanca ” )
  3. Navrhli sme zrušiť povinnosť zmluvne za úhradu zabezpečovať P...
Čítať viac...

Konzultácie na MZ SR

10.8.2016 rokovanie na MZ SR legislatíve

(k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti…)

Na konzultácii sa zúčastnili 3 členovia SAMP: Ing. Vladimír Sirotka, CSc., Ing. Peter Andrišin, a Bc. Katarína Danajovičová.
Naše pripomienky k tomuto materiálu:

1. Vylúčiť pasívne príjmy § 7 a 8 (zákon o DP) z odvodov ...

Čítať viac...
mk-konces-popl-20160511

Konzultácie na MK SR

11.5.2016 rokovanie na MK SR
Predložili sme stanovisko SAMP k návrhu zvýšených platieb za Rozhlasové a TV vysielanie (koncesné poplatky):

1. Návrh uvažuje s platbami zamestnávateľov v závislosti od počtu zamestnancov. Toto je duplicitné spoplatnenie úhrad RTVS. Zamestnanec uhrádza platby v svojej domácnosti.
Nesúhlasíme s uplatňovaním tohto princípu. Jedná sa v podstate o platbu za zamestnávanie a pôsobí kontraproduktívne voči zámeru zvyšovania zamestnanosti.

2...

Čítať viac...
Konferencia EUBA rodinné podnikanie 6.5.2016

Vedecká konferencia na tému “Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016”

Katedra podnikového hospodárstva Fakulty podnikového manažmentu EUBA zorganizovala pri príležitosti 75. výročia EUBA vedeckú konferenciu na tému ” Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016″, na ktorú pozvala prezidenta SAMP Ing. Sirotku, CSc.. Predniesol odborný príspevok na tému “Rodinné podnikanie”, znenie ktorého nájdete na našej webovej stránke.

Čítať viac...