Kategória Aktuality

Vyjadrenie pre TASR elektronizácia a kontrolne výkazy DPH

logo-samp-maleV zásade vítame a podporujeme možnosti elektronickej komunikácie v oblasti verejnej a finančnej správy.
Na sekretariát SAMP dostávame veľa pripomienok, podnetov na fungovanie e-portálu a veľa sťažností. Z viacerých problémov možno uviesť : nezobrazuje sa potvrdenie o odoslaní dokumentu (zobrazí sa systémová chyba), pri žiadosti o prehľad histórie o odoslaných dokumentov sa tento nezobrazí a u odosielateľa vzniknú obavy a stres, či sa doklad vôbec odoslal. Napr. aj u dani z motorových vozidiel.
K DPH: Kontrolný výkaz k DPH vyžaduje až 9 rôznych triedení došlých ...

Čítať viac...

Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP

logo-samp-male
Slovenská asociácia malých podnikov
Slovak association of small enterprises
Drieňová 37, 821 02 BratislavaTel.: 02/43422425, fax: 02/43330925,
Mo: 0918655134, www.samp-msp.sk; samp@samp-msp.sk;

Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov
na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP

(11. Snem SAMP 3.5.2012)

Návrh tém na riešenie v spolupráci s vládou SR na roky 2012 – 2016

Opatrenia boli prerokované prezídiom SAMP a zástupcami členskej základne a spolupracujúcimi organizáciami 5.4.2012 a snemom SAMP 3.5...

Čítať viac...

Tlačová správa Daň z motorových vozidiel ide na účty VÚC

image001Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Bratislava – 08. 01. 2014: Daň z motorových vozidiel je príjem pre vyššie územné celky. Preto je dôležité, v ktorom kraji majú podnikatelia automobil prihlásený. Tam totiž treba podať daňové priznanie, aj daň zaplatiť. Termín na podanie daňového priznania je do 31. januára 2014.

V praxi to môže napríkld znamenať, že hoci firma sídli v Bratislave (daňové priznanie na daň z príjmu podáva v Bratislave) – služobné autá môže mať prihlásené v Trenčíne, a teda daňové priznanie na daň z motorových vozidiel bude podávať v Trenčíne...

Čítať viac...

K o m u n i k é 19.11.2013

K o m u n i k é

19.11.2013 sa uskutočnilo zasadanie
Prezídia Slovenskej asociácie malých podnikov,

ktoré sa okrem iného zaoberalo aktuálnymi otázkami a súčasnými návrhmi zmien legislatívy, týkajúcich sa najmä malých a stredných podnikov.

1. Prezídium vyslovuje zásadný nesúhlas s navrhovaným spôsobom zavedenia tzv. „Daňových licencií“ paušálne pre všetky podniky, ktorými budú dotknuté najmä malé podniky, ktoré sú v účtovnej strate...

Čítať viac...

zasadnutie Prezídia Slovenskej asociácie malých podnikov /SAMP/ konanej v Bratislave, dňa 11.12.2013 o 10.00 hod.

Slovenská asociácia malých podnikov
Slovak association of small enterprises
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, Tel: 02/43422425,
Fax: 02/43330925, e-mail: samp@samp-msp.sk, www.samp-msp.sk;

Z Á P I S
zo zasadnutia Prezídia Slovenskej asociácie malých podnikov (SAMP)
konanej v Dome podnikateľov v Bratislave, dňa 11.12.2013 o 10.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Člnovia Prezídia: Ing. Vladimír Sirotka, CSc., Ing...

Čítať viac...

Správy.Pravda.sk Nový daňový systém nie je bez chyby -vyjadrenie prezidenta SAMP Ing.Vladimír Sirotka Csc. a generálna sekretárka Ing. Viera Vašicová

Nový daňový systém nie je bez chyby
Branislav Toma, Pravda | 14.01.2014 11:00
Súčasná vláda musí podobne ako tá minulá opravovať už spustený daňový systém. Aj keď nedostatky nie sú také závažné ako pred dvoma rokmi, keď bol paralyzovaný výber daní, firmy kritizujú novoročné prešľapy aj niektoré novinky na webe daniarov.

Nový portál Finančnej správy
Autor: https://www.financnasprava.sk
Podnikatelia totiž niekoľko dní v novom roku nemohli štátu elektronicky posielať žiadosti o vratky DPH z cudziny. Daniari si chybu priznali.
„Aplikácia VREF bola skuto...

Čítať viac...